קרן המלגות לחוגים

קרן המלגות  הוקמה לפני מספר שנים ביוזמה של תושבים בישוב וממומנת מכספי הוועד. היוזמה נועדה לתת אפשרות שווה לכל ילד בישוב, לקחת חלק בחוגי העשרה בתחומים בהם הוא מגלה עניין. הועדה דנה בבקשות בדיסקרטיות מלאה ובוחנת אותם  על-פי קריטריונים, שנקבעו על ידה, ואושרו על ידי חברי ועד הישוב. בנוסף מחולקות מלגות גם מטעם אגף הרווחה במועצה אזורית מטה יהודה, לילדים ממשפחות המוכרות על ידה.

 אופן הגשת בקשה למלגה

תושבים הזקוקים למלגה, מוזמנים  להעביר את בקשתם למזכירות היישוב או לרכז החוגים עד לתאריך 14.11.22 על הפנייה להיות מנומקת ועל מגישי הבקשה לפרט את הכנסותיהם, מצבם המשפחתי ומקור התעסוקה שלהם. לחוגים עם אופי טיפולי יש לצרף גם חוות דעת של איש מקצוע על נחיצות החוג לתלמיד. המבקש יהיה רשאי לערער בכתב על החלטות הועדה בתוך שבוע מיום קבלת התשובה והמקרה יידון בוועדה שנית.

 הקריטריונים לקבלת מלגה

א. ילדים תושבי צור הדסה בלבד.
ב. עדיפות לגילאי יסודי עם רצון להכליל גם ילדים בוגרים וצעירים יותר.
ג.  עדיפות לילדים למשפחות  עם קשיים כלכליים המוכרות ע"י גורמי הרווחה.

ד. פניה עם "הצהרת כבוד" למשפחות שאינן מוכרות על ידי גורמי הרווחה ונמצאות בקשיים כלכליים. בפנייה  יש לפרט: הכנסות, תעסוקה, מצב משפחתי ובקשה מנומקת.
ה. בקשות למלגה יש להגיש עד למועד נקוב, כפי שיפורסם מידי שנה.

- הדיון בבקשות יהיה לגבי כל ילד בנפרד על פי צרכיו, אך תינתן עדיפות לפיזור המלגות באופן הוגן בין המשפחות. במקרים חריגים תסייע הקרן למספר ילדים מאותה משפחה.
- תינתן עדיפות לילד שלא נתמך עד כה ע"י קרן המלגות, על פי שיקול דעתה של הועדה.
- רשימת החוגים כוללת את החוגים הפועלים בשיתוף עם מזכירות צור הדסה.

להורדת טופס בקשה - לחצו כאן