מכרז למתן שירותי שמירה ואבטחת מוסדות חינוך ואבטחה
בשטח שיפוט המועצה המקומית צור הדסה - מכרז פומבי מספר 13/2024


לפרטים נוספים והגשת המכרז לחצו כאן

למסמך מענה לשאלות הבהרה לחצו כאן

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום חמישי, 13/06/2024.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ברשות המקומית, ברחוב הדפנה 2, צור הדסה, בימים א'-ה'
בין השעות 08:00- 13:00 או ברכישה מרחוק בטלפון: ​02-5346866 תמורת סך של 2,000 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב מספר המכרז בלבד.
בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה ,
עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום ראשון 30/06/24 עד השעה 12:00 בצהריים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: [email protected].
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866

פתיחת המכרז תתבצע באופן מקוון ביום ראשון 30/6 בשעה 12:00

לצפייה לחצו כאן

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה