שאלות ותשובות נפוצות - מחלקת גבייה

מהי ארנונה?

הארנונה העירונית הינה מס המוטל לפי חוק על כל מחזיק בנכס, לתקופה של שנת כספים, מ-1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר.
הארנונה מהווה מקור הכנסה מרכזי בתקציב הרשות מסייעת במימון הפעולות והשירותים הציבורים אותם מספקת המועצה, כגון תברואה וניקיון, תאורת רחובות, תחזוקת כבישים ומדרכות, ומוסדות חינוך, תרבות ופנאי ועוד לרווחת תושבים.
הארנונה היא מס חובה עירוני ואינה מהווה תשלום תמורת שירות ספציפי כזה או אחר. אי לכך אין להתנות את החובה לשלמה במתן אותו שירות.

תעריפי הארנונה נקבעים לפי סוג הנכס, בהתאם לשימוש בו בפועל ומפורסמים בצו המסים.

מהי שיטת המדידה הנהוגה במועצה?

חיוב הארנונה נעשה בהתאם לשטח הנכס  ברוטו, על פי התעריף הקבוע לכל מ"ר בצו המסים של מועצה מקומית צור הדסה.
"שטח ברוטו" מידות חוץ בכל הקומות כולל מרחבים מוגנים, מרתפים, חדרי שירות, חדרי מדרגות, מרפסות מקורות, מחסנים, עליות גג וחניות מקורות. שטחים משותפים בכל חלקי המבנה, יחולקו בין המחזיקים, ויהוו חלק אחד מן השטח הכולל של המבנה שבהחזקת כל מחזיק.

מתי משלמים את הארנונה?

חיוב הארנונה הינו שנתי, ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר של אותה שנה. ככלל, המועד לתשלום השנתי של הארנונה הינו ה – 1 בינואר של אותה שנה. על מנת להקל על תושבי המועצה  ניתן לפרוס את הארנונה לשישה תשלומים דו חודשיים בתאריכים הבאים: 1/1/2024 , 1/3/2024, 1/5/2024, 1/7/2024, 1/9/2024, 1/11/2024.

למשלם באמצעות הוראת קבע בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי, יתבצע התשלום התקופתי (דו חודשי) בפריסה לשני תשלומים בכל 15 לחודש. הסדר הוראת קבע מזכה בהנחה של 2% מהתשלום החודשי

תשלום מראש  - המשלם את הארנונה מראש לשנת 2024 עד ליום 15.2.2024 יקבל הנחה של 2% מחיוב הארנונה השנתי.
תשלום ארנונה שלא שולם תוך שלושים יום מהמועד שנקבע לתשלומו ובכלל זה אי תשלום כאמור לפי הסדר תשלומים יחויב בתוספת תשלומי פיגורים.

כיצד מגישים השגה?

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו 1976- והתקנות שהותקנו לפיו. מי שמחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום השנתית להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

  1. הנכס שבשלו נדרש התשלום איננו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  2. נפלה טעות בציון סוג הנכס,  גודלו או השימוש בו.
  3. הוא איננו נחשב "מחזיק" כמשמעותו בסעיפים 1 ו 269- לפקודת הרשויות.

מנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה לפני ועדת ערר לענייני ארנונה.
על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה.

מה עלי לעשות אם אני עוזב את הדירה או נכנס לדירה חדשה?

 

על פי פקודת העיריות, חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל. לכן על כל שינוי החל בנכס שבחזקתו (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס), יש להודיע למחלקת הגבייה בכתב באופן מידי..

בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויב הוא במיסים וביתר החובות, עד לתאריך מסירת ההודעה.
יש להעביר תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון: תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש. מס' הזיהוי (מס' ת"ז או מס' ח.פ./ח.צ./עמותה)

צילום תעודת הזהות + ספח הן של המשכירים והשוכרים (במקרה של השכרת נכס),או של המוכרים והקונים (במקרה של מכירת נכס).במקרה ואחד הצדדים הינו חברה בע"מ יש

להמציא צילום תעודת זהות ברשם החברות. תצלום נסח מהטאבו (במקרה של שינוי בעלות). כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל, על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בנכס.

חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום בעירייה. זכור אם הינך עומד לרכוש או למכור נכס, בטרם ייחתם החוזה, בדוק בעירייה מהם המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס!

בהשכרה של נכס - החוק קובע כי בתקופת השכרה, הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר.

 

כיצד ניתן לברר אם אני זכאי להנחה בארנונה?

הנחה בארנונה תינתן למחזיק בנכס בלבד, תושב הזכאי לשתי הנחות ייהנה מהנחה אחת בלבד. (הגבוהה מביניהן).  

כתנאי למתן הנחה בארנונה, על מבקש ההנחה להירשם במרשם האוכלוסין (תעודת זהות) כתושב צור הדסה, וכמחזיק בנכס לגביו מוגשת בקשת ההנחה.

התקופה להגשת הבקשות: אפשר להגיש את הבקשה להנחה עבור שנת הכספים 2024 החל מ-1 בינואר 2024 ועד 30 ביוני 2024 בלבד, למעט תושבים שיתאכלסו לאחר מועד זה.

הגשת הבקשה תבוצע על גבי טפסים מיוחדים שניתן לקבלם במחלקת הגבייה או ניתנים להורדה באתר זה.

הבקשה תהייה חתומה ע"י המגיש, בצירוף מסמכים נלווים המאמתים את העובדות כדין.

לבקשה, יש לצרף תצלום מסמכים ואישורים שיעידו על המצב. : בקשה שלא תוגש עם כל המסמכים והאישורים המתאימים לא תטופל ותוחזר לפונה.
תושב שקיבל הנחה בארנונה ולא פרע את מלוא יתרת החוב עד 31 בדצמבר באותה שנה, תבוטל ההנחה בארנונה ותוסף ליתרת החוב, כולל תוספת ריבית והצמדה כחוק.

הנחה לצמיתות (אוטומטי)
אין צורך למלא טופס מידי שנה. ההנחה ניתנת ע"י רשימות ממשרדי הממשלה הרלבנטיים. חלק ניכר מההנחות ניתן אוטומטית עפ"י רשימות משרדי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי
הנחה קבועה שאינה אוטומטית - הנחה כגון: חד - הורי, גמלת מזונות וכו' יש צורך למלא כל שנה טופס מחדש..


מניעת כפל הנחה
מחזיק הזכאי ליותר מהנחה אחת בגין דירת מגורים, יקבל את ההנחה הגבוהה מבין ההנחות להן הוא זכאי..


הנחה יחסית
מי שהחזיק בנכס בחלק של שנת הכספים, שהוטלה בעבורו הארנונה, תינתן לו הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.

בבעלותי דירה בישוב שאינה מאוכלסת, מה עלי לעשות?

מחזיק של בניין ריק מחפץ ואדם, שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת זכאי להנחה. ההנחה תינתן למחזיק בגין התקופה המצטברת במשך תקופת בעלותו בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.

ההנחה תינתן מיום הבקשה בלבד, אם בביקורת מפקח הגביה ימצא כי הנכס ריק ופנוי בהתאם לתקנות (ולכן אין להמתין ולהגישה לאחר איכלוס הנכס שכן לא תינתן למפרע).

שיעור ההנחה: 100% עד שישה חודשים במשך תקופת בעלות וכל עוד לא שונתה בעלות בנכס.


 

הנחה לפי מבחן הכנסה?

הנחה הניתנת בהתאם לגובה ההכנסות של המתגוררים בנכס ומספר המתגוררים בנכס ויכולה לנוע בין 20% ל- 90% הנחה מהחיוב השנתי בהתאם לטבלת ההכנסות של משרד הפנים..

לצורך הגשת בקשה יש לצרף מסמכים הכוללים מידע על ההכנסות של כל המתגוררים בנכס בחודשים אוקטובר – נובמבר דצמבר (שנה קודמת) או ינואר עד דצמבר (שנה קודמת).

את הרשימה המלאה ניתן לקבל ביחידת הנחות במחלקת הגביה.


 

מי זכאי להגיש בקשה לוועדת הנחות?

תושב שלא זכאי להנחה על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה ועונה על הגדרות "נזקק", רשאי להגיש בקשה לוועדת הנחות..

נזקק - מחזיק בנכס אשר נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בין משפחתו; או שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי בלבד.