מכרז לביצוע סקר מדידת נכסים לצורכי ארנונה
במועצה מקומית צור הדסה - מכרז פומבי 09/2024

לפרטים נוספים והגשת המכרז לחצו כאן

מסמך הבהרה - 
להתייחסות המועצה לשאלות הבהרה בנושא תוקף ערבות ההצעה לחצו כאן

למסמך מענה לשאלות הבהרה מספר 2 לחצו כאן
 

הודעה על דחיית מועדים:
המועצה המקומית צור הדסה מודיעה בזאת על
דחייה נוספת של המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 09/2024 ליום שני, לתאריך 1.7.24 עד השעה 12:00


הודעה על דחיית מועדים:
המועצה המקומית צור הדסה מודיעה בזאת על
דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 09/2024 ליום שלישי 16.06.24 עד השעה 12:00.
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: יום שלישי 4/6/24

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום שלישי  21/05/24.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.

את מסמכי המכרז ניתן ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ברשות המקומית, ברחוב הדפנה 2, צור הדסה, בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 13:00 או ברכישה מרחוק בטלפון: ​02-5346866 תמורת סך של 1500 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב:
"מכרז פומבי מס' 9/2024 - סקר נכסים לצורכי ארנונה צור הדסה".

בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה 
עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום רביעי 28/5/24 עד השעה 12:00 בצהריים.

לפרטים נוספים: [email protected].
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866

פתיחת המכרז תתבצע באופן מקוון ביום שלישי 01.07.24 בשעה 12:00 בזום
לצפייה לחצו כאן

* מועד הפתיחה עשוי להשתנות, יש להתעדכן מעת לעת.בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה