לכבוד: מחלקת הגבייה - מועצה מקומית צור הדסה
 
1. הרני לאשר לחייב חשבוני בכרטיס אשראי בעבור החיובים הבאים:
2. מועד החיוב הינו בין 4-7 לכל חודש! בפריסה שנתית ל 12 תשלומים.
 
פרטי המשלם:

כפי שמופיע בחשבוניות

כפי שמופיע בחשבוניות

 

 
פרטי כרטיס האשראי:

יש למלא ספרות בלבד

יש למלא חודש ושנה. לדוגמה 05/26

יש למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת

 

 

הצהרה
  • ניתנת בזאת הרשאה לחייב את כרטיס האשראי שלי, אשר פרטיו מצוינים מעלה, בסכומים שיהיה עלי לשלם במועדים הקבועים לתשלום.
  • כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה זו, ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה.
  • ידוע לי כי אוכל לבטל הוראה זו בהודעה בכתב, למחלקת הגבייה, וידוע לי כי בקשה זו לא תחול על חיובים שנעשו קודם למועד כניסת הביטול לתוקף.
  • הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.
  • ידוע לי, כי חיוב הכרטיס יימשך כל עוד לא תודיע לכם חברת האשראי אחרת.
  • ידוע לי כי מועד החיוב בבנק הוא בהתאם למסוכם בינך ובין חברת כרטיס אשראי
יש לסמן (חובה) שדה חובה
 
Browser not supported