בעקבות המצב הבטחוני - ניתן להגיש את המכרז עד ליום שלישי, 24/10, בשעה 12:00
(למען הסר ספק, אישור קיום ביטוחים החתום ע"י מבטח ידרש מהזוכה בלבד. אין צורך לצרף להצעה את נספח הביטוחים שהועבר אליכם).

בואו לעבוד איתנו - למועצה מקומית צור הדסה דרושים:

ייעוץ משפטי חיצוני קבוע - מכרז 01/23
לפרטים נוספים והגשת המכרז
 

מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל malkia@tzh.org.il
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866.


המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא 7 ימים לפני המועד להגשת ההצעות.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.


את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב "פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי
בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה עד המועד האחרון להגשת
הצעות שנקבע ליום שלישי ה- 10/10/2023 בשעה 12:00 בצהרים.


בעקבות המצב הבטחוני - ניתן להגיש את המכרז עד ליום שלישי, 24/10, בשעה 12:00
 

  • המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  • רק פניות מתאימות תענינה

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה