פרטי בעל הנכס:

כפי שמופיע בחשבוניות

כפי שמופיע בחשבוניות

 

 
 

הנחיות:

  • יש לצרף ספחי ת.ז של שני בני הזוג ושל כל אחד מהמתגוררים ביח' הדיור מעל גיל 18.
  • אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף צילום דרכון, אישור שהייה כדין ותצהיר מאומת בידי עורך דין לעניין מקום המגורים או ספח ת.ז של בעל ההיתר לעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991.
  • אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה או כל מסמך אחר בעניין) ואישור מספק המים במקום מגוריו הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.
  • בקשה שתוגש ללא כל המסמכים במלאום ובשלמותם לא תידון
  • אין בשליחת טופס הבקשה אישור כי הבקשה אושרה. יש להמתין לקבלת מייל חוזר לאישור או דחיית הבקשה.
 
צירוף קבצים:

יש להזין את מספר הנפשות בהתאם לספחי תעודת הזהות המצורפים.


יש לצרף ספחי ת.ז של שני בני הזוג ושל כל אחד מהמתגוררים ביח' הדיור מעל גיל 18.

 
 
הצהרה:
יש לסמן (חובה) שדה חובה
 
 
 
Browser not supported