באם זוהתה חריגה בצריכת המים בעקבות נזילה, תוכלו להגיש בקשה להקלה בתשלום (תעריף מופחת) חשבון המים.
 
תנאים להכרה בגין נזילה:
  • צריכה חריגה, כלומר, צריכה הגבוהה ב-% 150 לפחות (פי אחד וחצי) מהצריכה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. בהעדר תקופה כזו-ממוצע שתי תקופות חיוב אחרונות.
  • פניה לספק המים תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב בה ארעה הנזילה.
  • במד מים דירתי- ניתן לזכות צרכן עד 2 תקופות חשבון (4 חודשים), פעם בשנה.
  • במד מים ראשי- ניתן לזכות צרכן עד 2 תקופות חשבון (4 חודשים), פעם בשנתיים.
  • זיכוי יינתן רק במידה והיה חיוב בתעריף ב .
 
מסמכים נדרשים:
  • טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה.
  • אסמכתאות המעידות על תיקון נזילה כגון, קבלה מאינסטלטור.
 

הליך הזיכוי בגין הנזילה

לאחר הגשת המסמכים נבדוק את הצריכה בתקופה בה אירעה הנזילה, בהתאם להצהרה שהתקבלה, ונשווה אותה עם הצריכה בתקופה מקבילה בשנה הקודמת.

אם אכן קיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, יזוכה התושב בגין הצריכה, בהתאם לתעריף המופחת שנקבע על ידי רשות המים.

 

 
פרטי הנכס:

 

 
 
פרטי מחזיק בנכס (כפי שרשום בחשבון המים):

 
 
 

 
מצהיר/ה כי הייתה נזילה ברשת הפרטית, והצריכה החורגת מהצריכה הרגילה בנכס שבחזקתי נבעה מהנזילה האמורה.
כמו כן, אני מצהיר/ה כי הנזילה האמורה תוקנה.
מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס.
 
 

Browser not supported