1
שלב 1
2
שלב 2
3
שלב 3

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א-2011

 

תהליך חילופי מחזיקים משמעו שינוי חשבון המים והארנונה מדייר יוצא לדייר נכנס.
על פי החוק, המחזיק בנכס חייב בתשלום מים ומיסים מיום כניסתו לנכס ומקריאת המונה המדויקת נכון ליום הכניסה. מחזיק בנכס שלא הודיע לספק המים על עזיבת הנכס ימשיך להיות מחויב בתשלומי המיסים והמים.
  • חלה חובת דיווח על בעל הנכס ועל כל מי שעוזב נכס או שנכנס לנכס להודיע על שינוי מחזיקים בנכס  בכתב.
  • אי מסירת הודעה על עזיבת הנכס תגרור המשך חיוב המחזיק ”היוצא“ בחשבונות המים.
​​​מסמכים נדרשים:
  • טופס שינוי מחזיקים- לאחר מילוי כל הפרטים (כולל חתימת הדייר היוצא).
  • תצלום הסכם מכר/ חוזה שכירות מלא וחתום בידי שני הצדדים.
  • צילום תעודת זהות ,לרבות ספח של הבעלים החדשים/ שוכרים החדשים.
הקצאת כמות מוכרת במים הנכס:
לצורך קבלת הקצאת כמות מוכרת של מים ביחידת דיור, יש לצרף תעודת זהות וספח פתוח עם הכתובת החדשה לכל אדם המתגורר בנכס מעל גיל 18.
  • כל דייר ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ”ק לחודשיים בתעריף מים נמוך.
  • בהתאם להוראות כללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע”ו 2016, כמות הדיירים ליחידת דיור, לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור, תיקבע על פי הרישום במרשם האוכלוסין.
  • שימו לב! בהעדר דיווח, וכן במקרים של נפש אחת, הכמות המוכרת תקבע ל-2 נפשות בלבד.

 

לקוח נכבד, להלן המסמכים שיש לצרף לבקשה:

 

 

 

פרטי הנכס:

 

 

 

פרטי בעל הנכס:

 

 

פרטי צרכן נוכחי - יוצא

 

אני הח"מ, מצהיר כי פיניתי את הנכס המוזכר לעיל ב 

.

אני מבקש לרשום את הצרכן החדש שפרטיו רשומים כצרכן חדש בנכס.

  • ידוע לי כי מילוי טופס זה אינו אישור על החלפת הצרכנים, וכי ביצוע החלפת הצרכנים מותנה בכך שאשלם את מלוא התשלומים בעד צריכת המים והביוב בנכס עד למועד הפינוי.
  • כאמור ידוע לי כי עד שלא אסדיר את התשלום, עליי להשאיר בידי החברה פרטים מלאים להתקשרות עמי להסדרת החוב.

 

Browser not supported

 

פרטי צרכן חדש בנכס 


 

אני מצהיר בזה כי אני מחזיק בנכס המוזכר מעלה ומאשר את קריאת המונה כפי שהצהיר עליה הצרכן היוצא ב 

 

 

Browser not supported

 

 

סמן אם הנך מעוניין לקבל את חשבון המים בדוא"ל